Sony FS7 M2 - Beazy

Sony FS7 M2

  • Sony FS7 Body
  • 2x 128 GB XQD-Karte
  • XQD-Kartenleser
  • Handgriff
  • Viewfinder-Monitor
Ersatzwert: 7700
Marke: Sony
Modell: FS7 M2
Storno-Regeln: ok